Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Van de onderneming Dam Medical BV, gevestigd De Staarten 23a, 5281 PK te Boxtel.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand overeengekomen overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door of vanwege Dam Medical BV, hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.

1.3 Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

2.2 De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de leverancier het recht om haar gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van haar digitale bevestiging van die bestelling.

2.3 Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken.

Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

2.5 Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de leverancier en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST VIA ELEKTRONISCHE WEG.

3.1 De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien de opdrachtgever een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.2 De leverancier is niet gehouden voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan de opdrachtgever informatie te verstrekken over:

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn;
 • de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
 • de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de eventuele gedragscodes waaraan de leverancier zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze eventuele gedragscodes voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.

3.3 De leverancier is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of orderbevestiging aan de opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 komt de overeenkomst tot stand na het elektronisch plaatsen van een bestelling door de opdrachtgever.

 

Artikel 4. LEVERING.

4.1 Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden.

4.2 De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d..

4.3 Verzending en transport van de leverancier naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van de leverancier.

 

Artikel 5. PRIJZEN.

5.1 De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.

5.3 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft artikel 13 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is de leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 100,00 excl. btw gerechtigd behandelingskosten en/of administratiekosten en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Indien zaken moeten worden bezorgd anders dan voor de leverancier gangbare bezorgingswijze, is de leverancier gerechtigd deze extra bezorgkosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6. BETALING.

6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook waaronder begrepen verrekening met (reparatie)facturen van derden.

6.2 De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

6.3 Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.

6.4 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is, is de opdrachtgever deze hogere rente verschuldigd.

6.5 Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

6.6 De leverancier is gerechtigd openstaande facturen welke ouder zijn dan twee maanden ter incasso aan te bieden aan een door de leverancier aan te wijzen gespecialiseerd bureau of administratiekantoor De incassokosten en eventuele kosten voor gerechtelijke procedures komen voor rekening van de opdrachtgever. Leverancier is niet verplicht de opdrachtgever in kennis te stellen voorafgaand aan het uit handen geven van de vordering.

 

Artikel 7. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT.

7.1 De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.

7.2 De leverancier is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

7.3 De leverancier is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van (dreigende) insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede surseance van betaling, faillissement, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens onderneming/praktijk.

7.4 De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.5 Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden of verrichte diensten onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de leverancier m.b.t. hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

7.6 De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.

 

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

8.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen die nog in zijn bezit of onder zijn bereik zijn, blijven eigendom van de leverancier totdat al hetgeen de leverancier van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.

8.2 Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om de door haar geleverde goederen die nog in zijn bezit of onder bereik zijn van de opdrachtgever, voor zijn rekening terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

 

Artikel 9. INDUSTRIËLEEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

9.1 Op alle door de leverancier of in haar opdracht gemaakte offertes, presentaties, voorlichtingsmaterialen en overige op de overeenkomst betrekking hebbende stukken o e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van de leverancier. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. RECLAME EN GARANTIE.

10.1 De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen en/of gebreken. Deze tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

10.2 Niet zichtbare tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

10.3 Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.

10.4 Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).

10.5 De door de leverancier geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.

10.6 Ingevolge artikel 7.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf zijn verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.

 

Artikel 11. TOEREKENBARE TEKORTKOMING C.Q. AANSPRAKELIJKHEID.

11.1 Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten.

In geval de leverancier de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de leverancier nimmer tot aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

11.2 Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de leverancier nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in gebreke blijft, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat,

de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het door de leverancier voor de desbetreffende leverantie en/of de desbetreffende dienst aan de opdrachtgever gefactureerd bedrag exclusief omzetbelasting.

11.3 Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen, is te allen tijde volledig uitgesloten.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

11.5 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims van derden, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeien uit het niet traceerbaar zijn van door de leverancier aan de opdrachtgever geleverde goederen waarbij de opdrachtgever niet adequaat heeft voorzien in de traceerbaarheid van die goederen in haar eigen bedrijf of bij haar eigen afnemers. Dit geldt eveneens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever of haar afnemers onoordeelkundig zijn gebruikt, dan wel niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn (intended use). De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.

11.6 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan de leverancier geen beroep doen wanneer er van de zijde van de leverancier sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 12. NIETTOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.

12.1 In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de leverancier, zoals niet levering of te late levering van goederen en diensten zijdens door de leverancier ingeschakelde derden.

12.3 Indien de verhindering zes maanden of langer duurt wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. Ingeval deze overeenkomst door een niet toerekenbare tekortkoming zijdens de leverancier, dan wel van rechtswege wordt ontbonden is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

 

Artikel 13. ANNULERING OF UITSTEL LEVERING.

13.1 Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief BTW beloopt.

13.2 Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

 

Artikel 14. GESCHILLEN.

14.1 Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 In geval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een door de leverancier te benoemen mediator. De kosten van mediation worden ieder voor de helft van de kosten voldaan door de leverancier en de opdrachtgever. Als het onmogelijk blijkt een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

14.3. Mediation schort de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever(s) niet op.

14.4. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is (in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter) bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de leverancier en overeenkomsten tussen de leverancier en een opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.

14.5. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van een conservatoire beslagen en om de burgerlijke rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01 januari 2019. 


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN SEMINARS

Van de onderneming Dam Medical BV, gevestigd De Staarten 23a, 5281 PK te Boxtel.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Dam Medical BV sluit(en) met betrekking tot (deelname aan) seminars.

1.2 Dam Medical BV wordt aangeduid als DAM. De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee DAM een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een seminar heeft gesloten, wordt aangeduid als Deelnemer. In deze voorwaarden wordt onder seminar tevens verstaan bijeenkomsten, instructies, trainingen en opleidingen.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat DAM de inschrijving van de Deelnemer heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door DAM vindt standaard per e-mail, telefonisch of mondeling plaats.

2.2 Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Deelnemer zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. DAM is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Deelnemer toegankelijk te houden.

 

Artikel 3: Betaling

3.1 Betaling door Deelnemer dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op een door DAM aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Als het Deelnemersbedrag niet voor aanvang van het seminar door DAM is ontvangen, behoudt DAM zich het recht voor deelname aan het seminar te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van Deelnemer ongewijzigd bestaan.

3.3 De in lid 1 en 2 opgenomen bepalingen zijn slechts van toepassing indien Deelnemer een betaling verschuldigd is aan de DAM en gelden niet voor kosteloze seminars.

 

Artikel 4: Annulering

4.1 Deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn/haar inschrijving te annuleren. De annulering vindt uitsluitend plaats via het e-mailadres van DAM waarnaar een schriftelijke verklaring kan worden gestuurd. Indien de inschrijving niet langs elektronische weg is gedaan, kan er tevens mondeling (telefonisch) worden geannuleerd.

4.2 Bij annulering vanaf vijf kalenderdagen voor aanvang seminar of op de dag van het seminar zelf, is Deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Bij annulering vanaf eenentwintig kalenderdagen voor aanvang, is Deelnemer de helft van het deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.

4.3 DAM behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het seminar te annuleren tot vijf dagen voor de geplande datum van het seminar zonder dat DAM gehouden is tot enige schadevergoeding.

Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als Deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

4.4 Het niet verschijnen op het seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar.

4.5 Als Deelnemer niet in staat is het seminar bij te wonen, is Deelnemer bevoegd een vervanger aan het seminar te laten deelnemen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon, zal DAM niettemin gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer personen met vergelijkbare kwalificaties.

5.2 DAM zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van Deelnemer naar beste weten te behartigen. DAM staat echter niet in voor het bereiken van het door Deelnemer beoogde resultaat.

5.3 DAM behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (diensten van) derden.

5.4 Persoonsgegevens die de Deelnemer bij aanmelding voor de bijeenkomst verstrekt, worden door of in opdracht van de DAM verwerkt, voor zover die gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tot deelname.

 

Artikel 6: Inhoud van het seminar

6.1 Het programma van een seminar staat in de regel omschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van DAM dat op een bepaald seminar betrekking heeft. DAM behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. DAM zal Deelnemer daarvan op de hoogte stellen.

6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de seminars verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij DAM of derden. De van DAM verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Deelnemer. Het is Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).

6.3 Deelnemer erkent de in lid 2 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van DAM om de werkelijk geleden schade te verhalen op Deelnemer.

6.4 Tijdens een seminar kan sprake zijn van het vastleggen van dagdelen of bepaalde activiteiten met als doeleinde deze te delen op sociale media en/of de website van DAM. Deelnemer geeft bij inschrijving toestemming aan DAM om foto’s/beelden/video’s van hem/haar vast te leggen en eventueel te delen op sociale medium waar Deelnemer op te zien kan zijn.

 

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

7.1 DAM heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van DAM niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.

7.2 DAM is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

8.1 Hoewel het seminar en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of(werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt DAM geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het seminar.

8.2 Voor het overige is DAM aansprakelijk voor de schade, die Deelnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DAM toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen DAM is verzekerd dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

8.3 De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DAM.

Deze Algemene voorwaarden DAM seminars geldt met ingang van 03 januari 2020. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN MEDISCHE APPARATUUR EN ARTIKELEN

Van de onderneming Dam Medical BV, gevestigd De Staarten 23a, 5281 PK te Boxtel.

 1. Toepasselijkheid

Op overeenkomsten waarbij wij als Dam Medical BV medische apparatuur/artikelen in bruikleen geven, verhuren of verkopen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 1. Algemeen

2.1 Apparaten/artikelen dienen bij levering aan u door u gecontroleerd te worden op beschadiging; reclames na aflevering terzake van beschadiging neemt Dam Medical BV niet in behandeling.

2.2 Dam Medical BV is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, die direct of indirect is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in afwijking van de gebruikelijke bestemming of gebruiksaanwijzing van het apparaat/artikel.

2.3 Het apparaat/artikel, het bezit en het gebruik daarvan zijn voor uw rekening en risico vanaf het moment dat u het artikel in bezit heeft.

2.4 Dam Medical BV is, onverminderd eventuele aansprakelijkheid van de producent op grond van productaansprakelijkheid, nimmer verder aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van bezit of gebruik van het apparaat/artikel, dan tot de verkoopwaarde door Dam Medical BV.

2.5 Door Dam Medical BV genoemde levertijden zijn steeds indicatief en leiden bij overschrijding niet tot enige aansprakelijkheid van Dam Medical BV

2.6 Indien de werkomgeving voor de medewerker van Dam Medical BV onveilig wordt bevonden, kan dienstverlening worden geweigerd.

 

 1. Verzekering

3.1 Indien de zorgverzekeraar de aanschaf- of huurprijs van apparatuur/artikel betaalt, zorgt de klant ervoor dat Dam Medical BV de rekeningen binnen de gestelde vervaldatum betaald krijgt. De klant is zelf verantwoordelijk voor declaratie bij de zorgverzekeraar.

 

 1. Koop

4.1 Betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij levering. Zolang de koopprijs niet betaald is, blijft het apparaat/artikel eigendom van Dam Medical BV Bij betalingen op rekening dient de rekening binnen veertien dagen te zijn voldaan.

4.2 Incassokosten zijn voor rekening van de koper met een minimum bedrag van           € 75,00.

4.3 Met uitzondering van sanitaire en overige artikelen van hygiënische aard, alsmede met uitzondering van verbruiksartikelen, mag het apparaat/artikel, onder overlegging van de aankoopnota, bij winkelaankopen binnen 7 dagen na levering en bij webshop aankopen binnen 14 dagen in originele verpakking aan Dam Medical BV worden teruggeven in ongebruikte en onbeschadigde staat. Dan betaalt Dam Medical BV de aankoopprijs terug.

4.3.a Retour aankoop: kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De aankoop kan ook teruggebracht worden op het vestigingsadres van Dam Medical BV.

4.4 Indien een door Dam Medical BV geleverde apparatuur/artikel binnen een half jaar een gebrek blijkt te vertonen, anders dan als gevolg van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik, kan de apparatuur/artikel, zulks ter keuze van Dam Medical BV worden omgeruild, gerepareerd of teruggenomen.

 

 1. Bruikleenvoorwaarden

5.1 De uitleentermijn is maximaal 26 weken.

5.2 Heeft de gebruiker het apparaat/artikel langer nodig, dan kan het bij Dam Medical BV gehuurd of gekocht worden. De medewerkers van Dam Medical BV kunnen hierover informatie verstrekken. Het geleende moet vóór of op de aan de voorzijde genoemde datum ongeschonden en goed gereinigd teruggebracht worden.

5.4 Het is de gebruiker bekend hoe het apparaat/artikel moet worden gebruikt. De gebruiker heeft een schriftelijke gebruiksaanwijzing ontvangen.

5.5 Reparatiekosten, wegens door gebruiker veroorzaakte schade, komen voor rekening van de gebruiker.

5.6 Bij storingen aan het geleende artikel kunt u contact opnemen met Dam Medical BV.

5.7 Indien de gebruiker het apparaat/artikel langer dan 26 weken in bruikleen heeft, dan wordt huur in rekening gebracht.

5.8 De apparatuur/het artikel is uitsluitend bestemd voor gebruik in de organisatie met wie aan Dam Medical BV de verhuur is overeengekomen, de ontvanger mag het artikel uit dien hoofde niet aan anderen in bruikleen geven of door anderen laten gebruiken.

5.9 Het geleende apparaat/artikel blijft te allen tijde eigendom van Dam Medical BV

5.10 Bij het niet schoon terugbrengen van apparaten/artikelen worden de reinigingskosten aan bruiklener in rekening gebracht.

5.11 Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand, die Dam Medical BV met betrekking tot de nakoming van de verplichting terzake de bruikleen moet maken, zijn voor rekening van de gebruiker.

 

 1. Huurvoorwaarden

6.1 De huur kan vooruit gefactureerd worden.

6.2 De huurperiode wordt stilzwijgend verlengd en slechts beëindigd wanneer het artikel wordt teruggebracht, of opgehaald door Dam Medical BV

6.3 Huurkosten worden per maand in rekening gebracht.

6.4 Huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het volledig en juist invullen van verhuurformulieren en het doorgeven van volledige en juiste informatie.

6.5 Na het beëindigen van de huurovereenkomst wordt het eventueel teveel betaalde huur retour gegeven.

6.6 Het apparaat/artikel wordt verhuurd in goede staat en na afloop van de huurperiode dient het weer onbeschadigd, schoon en compleet te worden ingeleverd bij Dam Medical BV. Schade tijdens de verhuurperiode (anders dan normale gebruikersslijtage) komt voor rekening van de huurder.

6.7 Het is de huurder bekend hoe het huurapparaat/-artikel moet worden gebruikt. Desgevraagd kan aan de huurder een schriftelijke gebruiksaanwijzing worden verstrekt.

6.8 Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van Dam Medical BV

6.9 Bij storingen aan het gehuurde apparaat/artikel kunt u contact opnemen met Dam Medical BV.

6.10 De apparatuur/het artikel is uitsluitend bestemd voor gebruik in de organisatie met wie aan Dam Medical BV de verhuur is overeengekomen, de ontvanger mag het artikel uit dien hoofde niet aan anderen in bruikleen geven of door anderen laten gebruiken.

6.11 Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand, die door Dam Medical BV met betrekking tot de nakoming van de verplichting terzake de huur moet maken, zijn voor rekening van de huurder.

6.12 Dam Medical BV is bevoegd de huurovereenkomst tussentijds door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien, na ingebrekestelling, met inachtneming van de termijn van dertig dagen, de huurder één of meerdere verplichtingen jegens Dam Medical BV niet nakomt.

 

 1. Onderhoud en keuringen

7.1 Dam Medical voert keuringen en onderhoud uit in opdracht en op initiatief van de huurder. De verantwoordelijkheid voor het tijdig keuren en onderhouden van medische apparatuur c.q. hulpmiddelen is derhalve de verantwoordelijkheid van de huurder.

 

 1. Klachten

8.1 Als u niet tevreden bent over de geleverde dienst(en) of apparatuur/artikelen dan kunt u een klacht indienen. Dam Medical BV heeft een klachtenformulier dat staat op de website www.dammedical.nl/klachten/

 

 1. Privacy

9.1 Dam Medical BV registreert persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen. Registratie gebeurt volgens het privacyreglement van Dam Medical BV U kunt uw persoonlijke gegevens ter inzage vragen en laten wijzigen bij onjuistheden.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01 januari 2019.

 

Menu